Báo cáo của nhà thầu thi công xây dựng

Báo cáo của nhà thầu thi công xây dựng khi hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng là một trong những thủ tục rất quan trọng trong việc quản lý chất lượng công trình.

Được áp dụng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông qua bài viết, công ty xây dựng Phú Nguyễn sẽ giúp quý khách hiểu thêm về thủ tục và giới thiệu mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng được lưu hành mới nhất hiện nay .

Mời các bạn tham khảo.

Báo cáo của nhà thầu thi công xây dựng
Báo cáo của nhà thầu thi công xây dựng

Mẫu báo cáo của nhà thầu thi công xây dựng

Khái niệm về mẫu báo cáo

Mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng là mẫu bản báo cáo được đề ra để báo cáo hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Mẫu nêu rõ nội dung về báo cáo, thông tin công trình…

Mẫu báo cáo được ban hành theo Thông tư 04/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Xem mẫu báo cáo mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập _Tự do _Hạnh phúc

••••••

Số: ……. ….., ngày…..tháng…..năm 202 …

ĐƠN BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: ………………(2)………………………………..(1)……. báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:

1. Tên của hạng mục công trình,công trình xây dựng: …………………………………….

2.Tên địa điểm thi công xây dựng……………………………………………………………

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân sẽ phụ trách trực tiếp:

4. Quy mô các hạng mục công trình, công trình xây dựng.

5. Danh sách các nhà thầu .

quý khách tham khảo thêm:bảng tiến độ thi công

Danh mục hồ sơ nhà thầu hoàn thành công trình xây dựng

Hồ sơ nhà thầu chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng:

-Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng

– Quyết định phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

– Thiết kế, các văn bản thẩm định và tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định các dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở.

-Các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư .

-Văn bản của các tổ chức,các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc:

thỏa thuận về quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn và các văn bản khác có liên quan.

– Các quyết định giao đất và cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc là hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.

-Giấy phép xây dựng.

– Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu.

-. Tài liệu chứng minh các điều kiện năng lực của nhà thầu theo quy định.

-Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Hồ sơ về việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng các công trình:

+Nhiệm vụ khảo sát, các phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình.

+các văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.

+ Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng công trình.

+Các văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.

+Văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến các giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

Hồ sơ nhà thầu quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình:

-Các danh mục thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

– Các bản vẽ hoàn công.

– Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra và kiểm soát chất lượng thi công xây dựng của các công trình.

– Chứng từ chứng nhận xuất xứ của hàng hóa,các tài liệu công bố tiêu chuẩn đối với các sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận đúng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

– Đo đạc và thí nghiệm trong quá trình thi công.

– Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu các bộ phận hoặc giai đoạn công trình trong quá trình thi công xây dựng.

– Kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng của công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).

– Hồ sơ quản lý chất lượng của các thiết bị lắp đặt vào công trình.

– Các quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình.

-Các văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:

• Di dân các vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;

• Đảm bảo An toàn môi trường;

• An toàn lao động và an toàn vận hành hệ thống các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;

• Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp là phải có giấy phép xây dựng);

• Cho phép liên kết với các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;

• Các Văn bản của các cơ quan chuyên môn về xây dựng và quản lý phát triển đô thị

• Những văn bản khác theo quy định pháp luật có liên quan.

Báo cáo của nhà thầu thi công xây dựng

– Hồ sơ giải quyết các sự cố công trình (nếu có).

– Phụ lục, tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có). Sau khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

– Các biên bản hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

– Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này (nếu có).

– Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quá trình thực hiện kiểm tra và công tác nghiệm thu, theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.

– Hồ sơ,văn bản,tài liệu có liên quan trong giai đoạn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

báo cáo của nhà thầu thi công xây dựng
báo cáo của nhà thầu thi công xây dựng

Thủ tục báo cáo của nhà thầu được điều chỉnh bởi:

Bộ Luật Xây dựng vào ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP vào ngày 12 tháng 5 năm 2015;

Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

Nguồn : Phú Nguyễn

0/5 (0 Reviews)