biện pháp thi công nhôm

1.        CÔNG TÁC GIA CÔNG LẮP DỰNG CỬA NHÔM, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM

Các hệ nhôm kính được sử dụng trong công trình bao gồm các hệ sau:

-          Hệ khung nhôm kính hệ 6500: 65x155x3.2mm hoặc tương đương

-          Hệ khung nhôm kính hệ 5500: 55x50x1.8mm hoặc tương đương

-          Bao gồm khung nhôm nổi, khung nhôm chìm, vách kính không khung liên kết bằng SPIDER, SILICONE và rãnh nhôm u chìm. (xem bản vẽ chi tiết)

Các loại kính được sử dụng trong công trình bao gồm:

-     Kính 8mm, kính cường lực 10mm, kính dán an toàn 10.38 mm (2 lớp kính 5mm) , kính cường lực 12mm, gân kính cường lực 15 mm.

10.1.          Yêu cầu kỹ thuật đối với cửa, vách khung nhôm - kính

-          Kính phải đúng chủng loại, không sứt mẻ, nứt và keo dán phải kín khít ;

-          Khung cửa được lắp đặt cùng với xây tường, toàn bộ khung phải dùng giấy dán bề mặt

để không cho vữa bám vào khuôn cửa trong khi thi công ;

-          Cánh cửa lắp đặt phải kín khít và lắp đủ bản lề, khoá, chốt, móc theo thiết kế ;

-          Cửa được gia công, mua sẵn và đem đến công trường để lắp khi công tác trát (hoàn thiện thô) đã hoàn tất - chi tiết xem tiến độ thi công ;

-          Khung cửa cánh cửa lắp đặt phải đảm bảo kích thước chiều rộng và chiều cao, các góc của khung cửa phải vuông, có biện pháp chống biến dạng, chống va chạm làm sứt, mẻ, làm bẩn khung cửa trong khi xây. Khung cửa lắp đặt phải thẳng đứng và ngang bằng ;

-          Công tác lắp đặt cửa kính khung nhôm được tiến hành vào giai đoạn cuối của quá trình thi công công trình. Vách nhôm kính Nhà thầu sẽ đệ trình Ban quản lý chủng loại vật tư theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

-          Cửa nhôm, vách nhôm kính phải chống được nước thấm qua mọi chi tiết vào trong nhà. Các cửa sổ mở phải có chốt cài chống gió đập, cửa đi phải lắp đặt chốt chặn cửa. Toàn bộ kết cấu tổng thể và chi tiết liên kết đều phải mới, không có bất kỳ một tỳ vết bong tróc xây xát nào. Các lớp mạ màu phải đồng bộ. Toàn bộ ốc vít, đinh tán linh kiện liên kết khác nhau đều phải bằng nhôm, ở các nơi dễ thấy, các linh kiện trên phải lẩn vào mặt nhôm ;

-          Các kết cấu nhôm đều phải được bọc kỹ bằng vật liệu bền, dễ tháo bỏ, đủ khả năng chống vôi vữa, va đập, ăn mòn của hoá chất gây hại mặt nhôm. Nơi lắp vào hốc các thanh nhôm phải được đệm chặt để giữ ổn định ổ khoá;

-          Cửa nhôm kính, vách nhôm các loại, sau khi hoàn thành phải đạt các yêu cầu không cong vênh, vặn vỏ đỗ, khung nhôm ke vuông, các mối tiếp giáp không có khe hở, các linh kiện

liên kết được giấu kín, cửa, vách phải cùng mặt phẳng, cùng độ cao, các phụ kiện cửa, khoá cửa phải đảm bảo lắp đặt chính xác chắc chắn và hoạt động tốt ;

-          Gioăng kính: Phải là loại gioăng chuyên dùng, đồng bộ với loại khung nhôm của nhà sản xuất. Gioăng kính phải chìm và chạy suốt chu vi tâm kính, khít và êm. Gioăng kính chịu được mọi rung động trong quá trình sử dụng, không biến dạng, chảy, lão hoá, long tróc ra ngoài. Gioăng kính cửa , vách ngoài trời phải chịu được lâu dài tác dụng nhiệt mặt trời và sự co dãn điệp khúc liên hồi do thời tiết thay đổi.

10.2.          Biện pháp thi công, lắp đặt

� Trước khi bước vào lắp đặt đơn vị thi công cần chuẩn bị đầy đủ các hạng mục dưới đây.

-          Kho, laùn traïi : Boá trí 01 kho kín, 01 khu văn phòng làm việc.

-          Ñieän thi coâng: Söû duïng nguoàn ñieän thi coâng saün coù cuûa chuû ñaàu tö.

-          Nöôùc thi coâng: Söû duïng nöôùc chung cuûa công trình.

-          Thieát bò, duïng cuï thi coâng : Coù ñaày ñuû caùc duïng cuï Gondola, dụng cụ caàm tay maùy khoan, phaù beâ toâng, maùy caét, suùng baén silicone, suùng baén vít...

-          Duïng cuï ño löôøng kieåm tra: Coù ñaày ñuû caùc dụng cụ đo…

-          Caùc thieát bò an toaøn : Caùc trang bò baûo hoä cho coâng nhaân nhö quaàn aùo, daày deùp, muõ noùn v.v.

thang leo tầng

Thiết bị thang dây lắp đặt khung nhôm kính phí ngoài

0.2.1.          Tập kết vật tư, thiết bị trước khi lắp đặt

-          Tröôùc khi laép ñaët caùc vaät tö, thieát bò phaûi ñöôïc taäp keát ñaày ñuû veà kho (phải được TVGS  nghiệm  thu  vật  tư  đầu  vào).

-          Caùc thieát bò cô khí thuoäc daây chuyeàn  coâng  ngheä  ñöôïc  giöõ  nguyeân  thuøng,  nguyeân kieän khi ñöa ñeán hieän tröôøng. Khi vaän  chuyeån,  treân  xe  phaûi  ñöôïc  chaèng  buoäc  caån thaän, chaët cheõ baèng daây caùp vaø daây meàm vaø che chaén baèng vaûi baït, traùnh hö hoûng, traày xöôùc.

-          Caùc thieát  bò bu-loâng nôû, baùt  nhoâm, silicone,hoùa  chaát veä sinh  khung  nhôm &  kính phải đúng với điều kiện hợp đồng và vật tư  mẫu  đã  trình  duyệt  …  ñöôïc  giöõ  nguyeân thuøng nguyeân kieän khi ñöa ñeán hieän tröôøng. Khi vaän chuyeån, treân xe phaûi ñöôïc chaèng buoäc caån thaän, chaët cheõ baèng daây caùp vaø daây meàm vaø che chaén baèng vaûi baït. Khung nhoâm nhoû, kính nhoû vaø toaøn boä phuï kieän ñöôïc xeáp ñaët trong kho kín vaø giöõ nguyeân thuøng, nguyeân kieän traùnh hö hoûng, traày xöôùc.

-          Caùc vaät tö nhö khung nhoâm lôùn, kính khoå lôùn … duøng laép ñaët ñöôïc chöùa trong kho coù che chaén taùch rieâng vôùi kho thieát bò vaø coù bieån baùo.

-          Caùc vaät tö thieát bò do chuû ñaàu tö cung caáp khi nhaø thaàu tieáp nhaän phaûi baûo quaûn toát, traùnh hö hoûng, chaùy noå...

10.2.2.          Biện pháp thi công

10.2.2.1       Lắp dựng khung nhôm kính cố định

-          Kieåm tra nghieäm thu tim coát, giaù ñôõ, moùng ...ñaït tieâu chuaån thieát keá.

-          Nếu vị trí tô trát khung cửa không đúng yêu cầu lắp đặt thì sẽ không lắp và báo nhà thầu xây đựng khắc phục sửa chữa lại theo đúng yêu cầu.

-          Khung nhoâm  oâ  coá ñònh  ñöôïc  vaän  chuyeån  ñeán  hieän  tröôøng  baèng  phöông  tieän  xe  taûi, xe caåu. Sau ñoù tieán haønh vaän chuyeån baèng caåu hoaëc vaän thaêng vaøo vò trí laép ñaët. Tuyeät ñoái phaûi duøng daây thöøng daãn  höôùng, buoäc vaøo chaéc chaén ñeå traùnh va ñaäp (neáu duøng caåu). Quaù trình saép xeáp phaûi caån thaän traùnh va chaïm, traày xöôùc hoaëc ñoå vôõ thieát bò...

-          Coâng nhaân vaän chuyeån khung vaøo vò trí laép ñaët.

 

-          Caên chænh ñaït caùc thoâng soá thieát keá, sai soá cho pheùp: cao ñoä ±2mm, phöông thaúng ñöùng,  phöông   ngang   ±2mm.

-          Coá định khung đúng vị trí , khe hở khung và tường, đúng biện pháp thi công được duyệt.

-          Sieát chaët bu-loâng, taéc keâ, bu-loâng nôû coá ñònh khung ( Không siết quá chặt làm cong vênh  khung  cửa)

-          Kieåm tra laïi caùc thoâng soá thieát keá sau khi ñònh vò.

-          Bắn Foam vào khe hở giữa tường và khung.

-          Báo TVGS nghiệm thu trước phần khung đã lắp đặt trước khi tiến hành bắn Silicone .

-          Biện pháp bảo vệ tránh trầy sướt đơn vị đã tiến hành dán băng keo và cuốn màng nilon để tránh trầy sướt, tuy nhiên đề nghị các nhà thầu liên quan trong quá trình thi công hổ trợ bảo quản tránh trầy sướt.

-          Biện pháp lắp cửa và kính vào khung :

+ Lắp kính vào khung dùng silicone và nẹp nhôm cố định kính.

-          Biện pháp quản lý chất lượng cho công tác lắp đặt, đơn vị có cán bộ kỹ thuật theo dõi giám sát công tác lắp đặt và tổ chức nghiệm thu công việc lắp đặt nội bộ trước khi mời TVGS nghiệm thu.

-          Biện pháp lắp khung trước nhà thầu tô sau, đối với các ô chờ chưa hoàn thiện có kích thước lớn hơn ô chờ hoàn thiện từ 30mm trở lên, đơn vị tiến hành bắt pass cố định khung vào tường, cân chỉnh bằng máy laze (chi tiết cụ thể sẽ hiện trong shop Drawing).

-          Biện pháp lắp khung sau nhà thầu tô trước, đối với các ô chờ hoàn thiện, kỹ thuật kiểm tra đủ điều kiện đơn vị tiến hành lắp đặt cố định khung vào tường bằng tăckê nở và vít, cân chỉnh bằng máy laze ( chi tiết cụ thể sẽ hiện trong shop Drawing).

10.2.2.2       Lắp dựng khung nhôm kính cố định+cửa bật

-          Kieåm tra nghieäm thu tim coát, giaù ñôõ, moùng ...ñaït tieâu chuaån thieát keá.

-          Khung nhoâm  maët  döïng  ñöôïc  vaän  chuyeån  ñeán  hieän  tröôøng  baèng  phöông  tieän  xe  taûi, xe caåu. Sau ñoù tieán haønh vaän chuyeån baèng caåu hoaëc vaän thaêng vaøo vò trí laép ñaët. Tuyeät ñoái phaûi duøng daây thöøng daãn  höôùng, buoäc vaøo chaéc chaén ñeå traùnh va ñaäp (neáu duøng caåu). Quaù trình saép xeáp phaûi caån thaän traùnh va chaïm, traày xöôùc hoaëc ñoå vôõ thieát bò...

-          Coâng nhaân vaän chuyeån khung vaøo vò trí laép ñaët.

-          Caên chænh ñaït caùc thoâng soá thieát keá sai soá cho pheùp: cao ñoä ±2mm, phöông thaúng ñöùng,  phöông   ngang   ±2mm.

-          Coá ñònh caùc thieát bò.

-          Sieát chaët bu-loâng, taéc keâ, bu-loâng nôû coá ñònh khung

-          Cửa bật đã được gia công và kiểm tra tại nhà máy, khi khung nhôm lắp hoàn chỉnh thì tiến hành lắp cửa bật tại vị trí thiết kế

-          Kieåm tra laïi caùc thoâng soá thieát keá sau khi ñònh vò.

-          Nghieäm thu baøn giao khung theo töøng taàng.

10.2.2.3       Lắp khung nhôm cửa đi mở

-          Kieåm tra nghieäm thu tim coát, giaù ñôõ, moùng ...ñaït tieâu chuaån thieát keá.

-          Khung nhoâm cho nhoâm oáp  ñöôïc  vaän  chuyeån  ñeán  hieän  tröôøng  baèng  phöông  tieän  xe taûi, xe caåu. Sau ñoù tieán haønh vaän chuyeån baèng caåu hoaëc vaän thaêng vaøo vò trí laép ñaët. Tuyeät ñoái phaûi duøng daây thöøng daãn  höôùng, buoäc vaøo chaéc chaén ñeå traùnh va ñaäp (neáu duøng caåu). Quaù trình saép xeáp phaûi caån thaän traùnh va chaïm, traày xöôùc hoaëc ñoå vôõ thieát bò...

-          Coâng nhaân vaän chuyeån khung vaøo vò trí laép ñaët.

-          Caên chænh ñaït caùc thoâng soá thieát keá sai soá cho pheùp: cao ñoä ±2mm, phöông thaúng ñöùng,  phöông   ngang   ±2mm.-          Lắp đặt phụ kiện như bản lề chữ A, khóa tay gạt kèm theo và có băng keo hoặc màng nilon bảo vệ.

-          Sieát chaët bu-loâng, taéc keâ, bu-loâng nôû coá ñònh khung.

-          Canh cửa đi mở đã được gia công và kiểm tra tại nhà máy, khi khung bao nhôm lắp hoàn chỉnh thì tiến hành lắp cửa bật tại vị trí thiết kế

-          Kieåm tra laïi caùc thoâng soá thieát keá sau khi ñònh vò.

 

-          Nghieäm thu baøn giao khung theo töøng taàng.

 

10.2.2.4       Lắp khung nhôm mặt dựng

-          Kieåm tra nghieäm thu tim coát, giaù ñôõ, moùng ...ñaït tieâu chuaån thieát keá.

-          Khung nhoâm  oâ  cöûa  baät  ñöôïc  vaän  chuyeån  ñeán  hieän  tröôøng  baèng  phöông  tieän  xe  taûi, xe caåu. Sau ñoù tieán haønh vaän chuyeån baèng caåu hoaëc vaän thaêng vaøo vò trí laép ñaët. Tuyeät ñoái phaûi duøng daây thöøng daãn  höôùng, buoäc vaøo chaéc chaén ñeå traùnh va ñaäp (neáu duøng caåu). Quaù trình saép xeáp phaûi caån thaän traùnh va chaïm, traày xöôùc hoaëc ñoå vôõ thieát bò...

-          Coâng nhaân vaän chuyeån khung vaøo vò trí laép ñaët.

-          Caên chænh ñaït caùc thoâng soá thieát keá sai soá cho pheùp: cao ñoä ±2mm, phöông thaúng ñöùng,  phöông   ngang   ±2mm.

-          Sieát chaët vít, taéc keâ, bu-loâng nôû coá ñònh khung

-          Kieåm tra laïi caùc thoâng soá thieát keá sau khi ñònh vò.

-          Nghieäm thu baøn giao khung theo töøng taàng.

10.2.2.5       Biện pháp bảo vệ bề mặt nhôm, kính

Công tác bảo vệ bề mặt nhôm kính rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chật lượng công trình, do đó cần hết sức quan tâm đến vấn đề này, cụ thể:

+ Bảo vệ nhôm:

-Trong quá trình gia công cắt, thanh nhôm đã được dán 1 lớp băng keo bảo vệ.

-   Khi lắp ghép thành khung thì được bảo vệ bằng lớp màng nilon, kiểm tra và vận chuyển lên công trình, bố trí vào kho bãi và tiến hành lắp đặt.

+ Bảo vệ kính:

-Kính khi gia công cường lực sẽ được in tem cường lực trực tiếp trên tấm kính, vận chuyển lên công trình, bố trí vào kho bãi

- Khi lắp đặt sẽ được bọc 1 lớp màng nilon tránh bám dính hồ vữa và các chất gây bẩn khác.

10.2.2.6       Công tác hoàn thiện kiểm tra, vệ sinh và nghiệm thu bàn giao

-          Trít trát khe hở giữa tường và khung kính;

-          Kiểm tra độ ổn định của từng bộ phận kết cấu, đinh vít, gioăng đệm,…;

-          Kiểm tra sự vận hành của cánh cửa, khuy chốt;

-          Bóc hết lớp bảo vệ bề mặt;

-          Lau hoàn thiện, vệ sinh mặt bằng;

-          Cử người bảo vệ cho đến khi bàn giao công trình.

Vôùi söï coäng taùc cuûa chuyeân gia, kyõ sö vaø thôï laønh ngheà cuûa coâng ty cung caáp vaø laép ñaët cuøng vôùi chuû ñaàu tö tieán haønh kieåm tra, veä sinh laïi laàn cuoái ñeå tieán haønh nghieäm thu baøn giao cho chuû ñaàu tö.

 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CK PHÚ NGUYỄN

ĐC 1:416 Nguyễn Kiệm,P3,Phú Nhuận.TP.Hồ Chí Minh

VPĐD:11A Hồng Hà,P2 ,Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Hotline: (028) 6679 7433 -  DĐ: 0988 33 46 41 : 094 2030008 :

Email: phunguyenxd2@gmail.com -  MST :0313333952 :STK.6440201018059 NH NÔNG NGHIỆP

 

sitemap công ty xây dựng Phú Nguyễn © 2021 Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân