Lưu trữ thẻ: sàn nhịp 25 m

Nhận thi công sàn cáp dự ứng lực căng sau nhà khẩu độ nhịp lớn 8m – 25 m

Thi công sàn cáp dự ứng lực bê tông căng sau nhà khẩu độ nhịp [...]