Lưu trữ thẻ: 1 phi 8 nhiêu kg

1 phi 8 nhiêu kg

1M Cây sắt tròn phi 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 nặng nhiêu kg

Chủ nhà cần nắm 1m phi 6, 8 nhiêu kg để tính kg cây suy [...]

0988 334641